Ste správca bytového fondu a máte problém s neplatičmi?

12.03.2014
|
Komentáre vypnuté
|

Spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovia bytov môžu veľmi účinne bojovať proti neplatičom prostredníctvom inštitútu dobrovoľných dražieb. Zákon o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 Z. z. v platnom znení umožňuje veľmi efektívne, rýchlo a lacno vymáhať nedoplatky spojené s fondom prevádzky, údržby, opráv + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Výška dlžnej sumy, po prekročení ktorej môže dôjsť k dražbe, nie je zákonom taxatívne určená. Na uskutočnenie dražby nie je potrebné súdne rozhodnutie, pretože sa môže realizovať na podnet spoločenstva vlastníkov ako výkon zákonného záložné právo na byt neplatiča v prospech spoločenstva. Podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch, vzniká zo zákona ku každému bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech spoločenstva alebo ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vznik a zánik záložného práva sa zapíše do katastra nehnuteľností. Tým, že nie je potrebné absolvovať časovo a v niektorých prípadoch aj finančne náročné súdne konania , byt neplatiča je možné dražiť bez rozhodnutia súdu – exekučného titulu, čím sa značne znižujú náklady spoločenstva vlastníkov a tiež sa urýchľuje a značne skracuje aj dĺžka času, za ktorý spoločenstvo môže dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky zabezpečenej záložným právom k bytu neplatiča. Ďalšou výhodou je, že spoločenstvo nie je povinné poskytnúť náhradné ubytovanie .

Vlastníci a spoločenstvo môžu postupovať aj klasickou cestou a to žalobou na súde, je to však zdĺhavý a drahý spôsob, ktorý trvá aj niekoľko rokov. Dražba je veľmi účinný a veľmi rýchli nástroj. Dlžníci väčšinou svoje pohľadávky vyplatia ešte pred realizáciou samotnej dražby a dražobník v zmysle § 19 ods. 1 písm. k) Zákona o dobrovoľných dražbách upustí od výkonu záložného práva. Naproti tomu súdne konania sa vlečú aj niekoľko rokov a následná exekúcia je neporovnateľne drahšia a nevýhodnejšia.

VÝHODY DRAŽIEB:

– dražba je najrýchlejší spôsob, realizácia do 60 dní od podpísania zmluvy o vykonaní dražby,

– až 80% úspešnosť vymoženia inkasa pohľadávok/nedoplatkov pred samotným konaním dražby,

– nie je potrebné súdne rozhodnutie,

– správca nie je povinný poskytnúť dlžníkovi náhradné ubytovanie,

– náklady dražby sa hradia z výťažku dražby, tzn.  navrhovateľ nemá žiadne náklady pri príprave dražby; účastníci sa nepodieľajú na ich úhrade, nakoľko všetky náklady spojené s dražobným procesom idú na ťarchu dlžníka,

– po uplynutí 3 mesiacov od vykonania dražby nie je možné dražbu napadnúť žalobou o neplatnosť dražby a vlastníctvo nového vlastníka – vydražiteľa  je nespochybniteľné.

AKO RIEŠIŤ SITUÁCIU S NEPLATIČMI ?

O tom, že inštitút dobrovoľných dražieb je v súčasnosti pre správcov bytov a spoločenstvá vlastníkov bytov najefektívnejším spôsobom vymáhania nedoplatkov (realizácie zákonného záložného práva) svedčí fakt, že čoraz viac spoločenstiev vlastníkov, správcov bytov, bytových družstiev realizujú dobrovoľné dražby, na čom sa naša spoločnosť aktívne podieľa už 10 rokov poskytovaním komplexného právneho servisu spojeného s dražobným procesom a ekonomickou správou pohľadávok. Ako jedna z mála spoločností nepožadujeme preddavky na náklady dražby, všetky účelne vynaložené náklady dražby znáša naša spoločnosť a nárok na ich uspokojenie nastáva až úspešným vykonaním dražby. Dražby vykonávame na území celého Slovenska. Pri speňažovaní predmetov dobrovoľných dražieb kladieme dôraz na propagáciu a informovanosť prostredníctvom zmluvných lokálnych alebo celoslovenských médií, elektronických médií, spolupracujeme s lokálnymi realitnými kanceláriami. Dobré skúsenosti máme s vyhľadávaním potencionálnych účastníkov dražby (záujemcov) z vlastnej databázy klientov, fyzických či právnických osôb (rozsiahla databáza kontaktov na obchodné spoločnosti, FO podnikateľov v regiónoch podľa predmetu ich činnosti). Naši klienti sú chránení okrem profesionality poskytovaných služieb, aj zákonným poistením zodpovednosti za škody spôsobenej výkonom činnosti.