Právny rámec dražby automobilov

5.03.2015
|
Komentáre vypnuté
|

Novelou Občianskeho zákonníka vykonanou zákonom č. 106/2014 bolo doplnené do Občianskeho zákonníka ustanovenie § 53 ods. 10, v zmysle ktorého, ak záložné právo zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.

Z uvedených zmien vyplýva, že repredaj vozidiel LS zabezpečených záložným právom je možné realizovať výlučne formou dobrovoľnej dražby v zmysle  zákona  č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Efektívny predaj zálohu na dobrovoľnej dražbe, v prípade ak ide o vzťah medzi spotrebiteľom a dodávateľom  je teda možný výlučne cez dobrovoľnú dražbu, ktorá umožňuje pružnejšie reagovanie na potreby trhu, ako súťažného procesu, v ktorom sú vytvorené najlepšie podmienky pre naplnenie zámeru navrhovateľa dražby, ktorým je uspokojenie jeho pohľadávky z predaja majetku dlžníka, pri zachovaní transparentnosti a rýchlosti celého procesu.        

Spoločnosť LICITOR group a.s..je dražobnou spoločnosťou, ktorá pre leasingové spoločnosti pravidelne usporadúva „kamenné dražby“ vozidiel a má dlhodobé skúsenosti s  organizovaním a prípravou dobrovoľných dražieb v  zmysle z. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení.