Planowana powierzchnia handlowa dla nas. Artézskych prameňov, Lučenec