Odkúpenie nehnuteľnosti od..

7.02.2013
|
Komentáre vypnuté
|

Mala by som záujem o odkúpenie nehnuteľnosti od spoločnosti, ktorá je už niekoľko rokov v konkurze. Správkyni konkurznej podstaty som poslala žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, ale nedostala som žiadnu odpoveď. Chcem sa teda opýtať, aký je možný ďalší postup? Je správkyňa povinná majetok odpredať alebo aspoň zaslať vyjadrenie k mojej žiadosti?
Zákon uvádza, že správca úpadcu môže speňažiť nehnuteľnosť podliehajúcu konkurzu len dražbou. Sú síce určité výnimky, ale tie sa týkajú len ak nehnuteľnosť kupujete ako súčasť podniku alebo časti podniku. Podľa zákona sa oznámenie o začatí dražby uverejňuje v registri dražieb najmenej 30 dní pred začatím dražby. Oznámenie o dražbe je dražobník tiež povinný bez zbytočného odkladu zaslať aj ministerstvu na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
Zákon správcovi úpadcu neukladá povinnosť odpovedať na korešpondenciu tretích osôb. V prípade, ak ste zároveň veriteľ, či člen veriteľského výboru, viete si lepšie domôcť spolupráce, resp. komunikácie so správcom úpadcu.VO VAŠOM PRÍPADE VÁM ODPORÚČAM SLEDOVAŤ REGISTER DRAŽIEB A OBCHODNÝ VESTNÍK, PRÍPADNE POŽIADAŤ SPRÁVCU O INFORMÁCIU KEDY BUDE NEHNUTEĽNOSŤ DRAŽENÁ.