Dlžníci

Pokyny, práva a povinnosti

Vlastník predmetu dražby (dlžník) je povinný umožniť znalcovi a aj záujemcom o kúpu obhliadku predmetu dražby. Tým, že umožní vykonanie obhliadok, zároveň pomôže dosiahnutiu maximálneho zhodnotenia svojho majetku a zvýši šancu, že sa jeho majetok vydraží za sumu vyššiu ako sú pohľadávky záložných veriteľov. Výťažok prevyšujúci pohľadávky záložných veriteľov a naše náklady sa mu vrátia. Ak pomôže nám, pomôže aj sebe. Dlžník je povinný strpieť označenie predmetu dražby.

Dlžník má právo na informácie o prebiehajúcej dražbe, najmä právo na oznámenie výšky pohľadávky, pre ktorú sa vedie dražba.

Dlžník má právo kedykoľvek až do udelenia príklepu zaplatiť svoje záväzky a zabrániť tak predaju svojho majetku.

Postup pri úhrade pohľadávky

Predaju Vášho majetku je možné kedykoľvek zabrániť tým, že zaplatíte celú pohľadávku navrhovateľa dražby a naše náklady spojené s realizáciou dražby.

Výšku pohľadávky ako aj všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť o prebiehajúcej dražbe Vášho majetku Vám radi oznámime na tel. č.: 041/7632234, príp. na t. č. 0917 450 628, alebo na e-mailovej adrese: tsufak@licitor.sk

Predaj Vášho majetku prostredníctvom našej spoločnosti je transparentný, garantuje Vám maximálny výťažok, ktorý je za daných podmienok možné získať.

Zostatok výťažku po uspokojení záložných veriteľov a našich nákladov Vám bude vrátený a budete ním môcť voľne disponovať.

Pozrite si celú ponuku aktuálnych dražieb

aktuálne dražby