DRAŽBA SPOLUVLASTNÍCKE PODIELY NA POZEMKOCH V K. Ú. PLOŠTÍN, OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ