DRAŽBA rodinný dom súp. č. 285, kat. úz. Domaša, Obec Hronovce