DRAŽBA rodinný dom súp. č. 26, kat. úz. Polom, Obec Hnúšťa