Rechtlicher Rahmen Auktionen Autos

5.03.2015
|
Comments Off
|

"Die Änderung des Zivilgesetzbuchs, durch das Gesetz Nr. 106/2014 wurde dem Bürgerlichen Gesetzbuch § Bereitstellung hinzugefügt 53 ODS. 10, unter denen, in denen das Pfandrecht sichert das Engagement der Verbrauchervertrag, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.

Für diese Änderungen folgt, že repredaj vozidiel LS zabezpečených záložným právom je možné realizovať výlučne formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Die. von. auf freiwillige Versteigerungen.

Effektive Vertriebs Voraus auf freiwilliger Auktion, v prípade ak ide o vzťah medzi spotrebiteľom a dodávateľom je teda možný ausschließlich über freiwillige Versteigerung, so dass besser auf die Bedürfnisse des Marktes, als Wettbewerbsprozess, v ktorom sú vytvorené najlepšie podmienky pre naplnenie zámeru navrhovateľa dražby, ktorým je uspokojenie jeho pohľadávky z predaja majetku dlžníka, pri zachovaní transparentnosti a rýchlosti celého procesu.

Spoločnosť LICITOR group a.s..Auktions ist von, ktorá pre leasingové spoločnosti pravidelne usporadúva „kamenné dražby“ vozidiel a má dlhodobé skúsenosti s organizovaním a prípravou dobrovoľných dražieb v zmysle z. Keine. 527/2002 Die. von. o dobrovoľných dražbách v platnom znení.