Aktuality

Právny rámec dražby automobilov

10:52 am
|
Komentáre vypnuté
|

„Novelou Občianskeho zákonníka vykonanou zákonom č. 106/2014 bolo doplnené do Občianskeho zákonníka ustanovenie § 53 ods. 10, v zmysle ktorého, ak záložné právo zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.
Z uvedených zmien vyplýva, že repredaj vozidiel LS zabezpečených záložn […]

ODOVZDANIE PREDMETU DRAŽBY

9:59 am
|
Komentáre vypnuté
|

Záložnému dlžníkovi (pôvodnému vlastníkovi) ex lege (zo zákona) vyplýva povinnosť odovzdať predmet dražby vydražiteľovi, na ktorého prešlo vlastnícke právo, táto povinnosť záložného dlžníka sa dokonca uvádza v notárskej zápisnici o dražbe (titul nadobudnutia vlastníckeho práva). Pôvodný vlastník, resp. osoby, ktoré nehnuteľnosť užívajú sú povinné odovzdať nehnuteľnosť vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov, na základe predloženia notárskej zápisnice a […]

ÚPRAVA VZŤAHOV MEDZI VIACERÝMI ZÁLOŽNÝMI VERITEĽMI

11:06 am
|
Komentáre vypnuté
|

Riešite otázku, ktorý veriteľ je oprávnený začať výkon záložného práva? Odpoveďou je zásada „PRIOR TEMPORE POTIOR IURE“ –  skorší v čase, silnejší v práve.

V prípade, že jeden zo záložných veriteľov začne výkon záložného práva, je povinný to oznámiť záložným veriteľom, avšak iba tým, ktorí sú v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie záložných práv pred ním. Z ustanovenia § 17 ods. 5 písm. b) a c […]

Ste správca bytového fondu a máte problém s neplatičmi?

3:18 pm
|
Komentáre vypnuté
|

Spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovia bytov môžu veľmi účinne bojovať proti neplatičom prostredníctvom inštitútu dobrovoľných dražieb. Zákon o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 Z. z. v platnom znení umožňuje veľmi efektívne, rýchlo a lacno vymáhať nedoplatky spojené s fondom prevádzky, údržby, opráv + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Výška dlžnej sumy, po prekročení ktorej môže dôjsť k dražbe […]

Zhodnotenie inkorporácie inštitútu dobrovoľných dražieb do Slovenského právneho poriadku

1:32 pm
|
Komentáre vypnuté
|

Dobrovoľná dražba, ako jeden z legitímnych spôsobov uspokojovania pohľadávok oprávneného subjektu je v posledných rokoch pomerne rýchlo sa rozvíjajúci právny inštitút, ktorý sa udomácňuje taktiež v povedomí laickej verejnosti a ktorého možnosti využitia majú pre záložných veriteľov veľký význam.

Do slovenského právneho poriadku bol tento pojem implementovaný už v roku 2002, prijatím samostatného zákona č. 527/2002 Z. Z o dobrovoľných dražbách z d […]

§ 15 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

10:20 am
|
Komentáre vypnuté
|

§ 15 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v kontexte rôznych aplikačných a interpretačných problémov z praxe súvisiacich s výkonom dobrovoľných dražieb ako najefektívnejšieho prostriedku vymožiteľnosti nedoplatkov.

 

(ČAST I. Oprávnený subjekt na podanie návrhu na vykonanie dražby)

 

Úvodom: V sérii krátkych článkov sa Vám pokúsime priblížiť najpálčivejšie praktické problémy súvisiace s výkonom záložného pr […]

Odkúpenie nehnuteľnosti od..

11:35 am
|
Komentáre vypnuté
|

Mala by som záujem o odkúpenie nehnuteľnosti od spoločnosti, ktorá je už niekoľko rokov v konkurze. Správkyni konkurznej podstaty som poslala žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, ale nedostala som žiadnu odpoveď. Chcem sa teda opýtať, aký je možný ďalší postup? Je správkyňa povinná majetok odpredať alebo aspoň zaslať vyjadrenie k mojej žiadosti?
Zákon uvádza, že správca úpadcu môže speňažiť nehnuteľnosť podliehajúcu konkurzu len dražbou. Sú síce určité výnimky, ale tie sa týkajú len ak nehnuteľnos […]

Dražba založenej nehnuteľnosti

10:31 am
|
Komentáre vypnuté
|

[heading]Nehnuteľnosť musí byť vydražená minimálne za 75 percent ceny zistenej znaleckým posudkom[/heading]

S manželom, ktorý nie je občanom SR, sme pred rokom a pol kúpili na hypotéku rodinný dom. Manžel prišiel o prácu a ja som na materskej dovolenke. Ako postupuje banka v prípade, že nesplácame dlhšie hypotéku? Ako ich mám požiadať o predanie domu?
Ako vyplýva z Vami popísaného skutkového stavu vzhľadom na existujúcu hypotéku sa domnievame, že zároveň prišlo k […]

Správca konkurznej podstaty ako navrhovateľ dražby

11:39 am
|
Komentáre vypnuté
|

V súčasnosti patria správcovia konkurznej podstaty medzi pravidelných navrhovateľov dražieb, nakoľko dražba je zo zákona obligatórnym spôsobom speňažovania nehnuteľností patriacich do konkurznej podstaty. Vady zmluvných dokumentov týkajúcich sa dobrovoľnej dražby môžu spôsobiť neplatnosť dražby, preto im každý navrhovateľ dražby ako aj dražobník musí venovať náležitú pozornosť.

 

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“) vymedzuje okruh subjektov, ktoré m […]

Dražba a Kúpa nehnuteľností

12:30 pm
|
Komentáre vypnuté
|

Dražba a Kúpa nehnuteľností (alebo o výbere spôsobu nadobudnutia majetku)

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“) bol prijatý v roku 2002, teda v čase, keď na území SR fungoval rozvinutý trh s nehnuteľnosťami, ktorý bol zastrešovaný najmä činnosťou realitných spoločností, ale aj súkromnou iniciatívou jednotlivcov. Pokiaľ dokázal realitný trh fungovať tak dlhú dobu bez existencie inštitútu dobrovoľnej dražby je celkom legitímna otázka, či je v […]