2015 marec

Právny rámec dražby automobilov

10:52 am
|
Komentáre vypnuté
|

„Novelou Občianskeho zákonníka vykonanou zákonom č. 106/2014 bolo doplnené do Občianskeho zákonníka ustanovenie § 53 ods. 10, v zmysle ktorého, ak záložné právo zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.
Z uvedených zmien vyplýva, že repredaj vozidiel LS zabezpečených záložn […]