2013 január

Správca konkurznej podstaty ako navrhovateľ dražby

11:39 am
|
Komentáre vypnuté
|

V súčasnosti patria správcovia konkurznej podstaty medzi pravidelných navrhovateľov dražieb, nakoľko dražba je zo zákona obligatórnym spôsobom speňažovania nehnuteľností patriacich do konkurznej podstaty. Vady zmluvných dokumentov týkajúcich sa dobrovoľnej dražby môžu spôsobiť neplatnosť dražby, preto im každý navrhovateľ dražby ako aj dražobník musí venovať náležitú pozornosť.

 

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“) vymedzuje okruh subjektov, ktoré m […]